Paketna pošiljka 3,85 € Pošiljka na paleti 35 € Plačilne kartice PayPal Osebni prevzem 30-dnevno vračilo za kartičarje CERTIFIED SHOP®

Pravila in pogoji nagradne igre » IZPOLNITE IN ZADENITE« (v nadaljevanju: pravila)


1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre z nazivom » IZPOLNITE IN ZADENITE « (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje LES-MMS (Lesnina) trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).Nagradna igra »IZPOLNITE IN ZADENITE« se izvede zaradi podelitve nagrad 36 izžrebanim udeležencem, ki so izpolnili in organizatorju vrnili vprašalnik o zadovoljstvu s pri organizatorju kupljenim blagom in/ali storitvami, namen igre pa je izboljšanje kvalitete organizatorjevega nastopa na trgu.


2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 16. 01. 2017 do vključno 31. 12. 2017 (do 20. ure).


3. UDELEŽENCI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci), ki sprejmejo ta pravila in pogoje.V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre oz. osebe, ki so povezane s podjetjem ali z izvedbo nagradne igre ter pravne osebe javnega ali zasebnega prava.


4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NJEN MEHANIZEM

Nagradna igra poteka preko izpolnjenih vprašalnikov, ki jih udeleženci po nakupu blaga in/ali storitev v kateremkoli organizatorjevem trgovskem centru ali po spletu dobijo na dom po pošti.Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnjene vprašalnike brezplačno pošljejo preko pošte in/ali elektronske pošte nazaj na naslov organizatorja oziroma mail naslov organizatorja. Vsi udeleženci, ki izpolnijo vprašalnik sodelujejo v žrebanju za nagrade.

Vsak udeleženec lahko prejme le eno nagrado.


5. NAGRADNI SKLAD

Skupna vrednost nagradnega sklada je 5.000 EUR. Podeljuje se v bonih različnih vrednosti, ki jih nagrajeni udeleženci (v nadaljevanju: nagrajenci) lahko vnovčijo za izdelke naprodaj v vseh Lesnininih trgovinah v Sloveniji, do 30.06.2018 (boni ne veljajo v XXXL Restavracijah).

Nagrade:

1 x bon 1.000€

3 x bon 500€

5 x bon 200€

7 x bon 100€

20 x bon 40€

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in so v zgornji tabeli navedene v netto zneskih, ki jih prejme nagrajenec.

Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame bon. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca.


6. ŽREBANJE NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENKI/NAGRAJENCU

Ob koncu nagradne igre bo organizator nagradne igre z naključnim žrebom določil seznam nagrajencev v skladu s temi pravili:

- V nagradni igri se upoštevajo vsi udeleženci, ki so izpolnjene vprašalnike poslali na sedež organizatorja po pošti najkasneje do 31. 01. 2018.

- Žrebanje bo potekalo 12. 02. 2018 na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom tričlanske komisije.

- Žrebanje se opravi z naključnim izborom nagrajencev izmed vseh prispelih izpolnjenih vprašalnikov.

- Če je za nagrado izžreban udeleženec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izvede nov žreb, dokler se nagrada dokončno ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po pošti v roku najkasneje 10 delovnih dni po izvedenem žrebanju. Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.xxxlesnina.si najkasneje 10 (deset) delovnih dni od dokončne določitve nagrajencev. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31 .12. 2018.


8. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le za 1 nagrado.Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je nagrajenec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.


9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo nagrado (vrednostni bon, ki se glasi na ime nagrajenca) lahko prevzeli v pisarnah službe za kupce v vseh Lesninih centrih, najkasneje do 31. 03. 2018.

Svojo istovetnost bodo nagrajenci morali dokazati z osebno izkaznico ali drugim veljavnim dokumentom s fotografijo in kopijo davčne številke.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade

• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

• nagrajenec posreduje napačne podatke

• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade, določenega s strani organizatorja.


10. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV GLEDE PREVZEMA NAGRADE

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame in vnovči v roku, določenem s strani organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.


11. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva

• kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.


12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, kraj in naslov stalnega prebivališča, za prejemnike nagrad tudi davčna številka.

Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre, promocijske in informativne aktivnosti ter za statistično obdelavo.

Udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo izidov žrebanja na spletnem mestu. Nagrajenci organizatorju nagradne igre izrecno dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov tudi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnem mestu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe pri tej nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre ter za svoje promocijske, informativne in druge aktivnosti.

Udeleženec ali njegov zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov. Preklic posreduje pisno na naslov organizatorja. Organizator v primeru preklica soglasja zagotovi izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

Organizator hrani dokumentacijo o nagradni igri najmanj do 31.12.2018, dokumentacijo o nagrajencih pa skladno z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po izteku teh rokov organizator dokumentacijo uniči skladno s svojimi internimi akti.


13. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.xxxlesnina.si in tudi v vseh trgovinah XXXL Lesnine v Sloveniji. Pravila so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.


14. OSTALE DOLOČBE

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih vprašalnikov. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.xxxlesnina.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil pritožnika oz. po potrebi tudi druge udeležence.


Pravila nagradne igre pričnejo veljati 16. 01. 2017.


Organizator nagradne igre: LES-MMS trgovska družba d.o.o.

podpis