Paketna pošiljka 3,85 € Pošiljka na paleti 35 € PayPal Osebni prevzem 30-dnevno vračilo CERTIFIED SHOP®

Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve SMS LESNINA XXXL


1. Organizator in izvajalec storitve SMS LESNINA XXXL

Ti splošni pogoji in navodila za uporabo storitve določajo način izvajanja storitve SMS LESNINA XXXL (v nadaljevanju tudi samo kot »storitev«) preko družbe LES-MMS, d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, mat.št. 5025648000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju »organizator storitve«). Tehnični izvajalec storitve je družba Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o., Aškerčeva ulica 4A, 3310 Žalec, matična številka 3991709000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju »izvajalec storitve«). Izvajalec storitve odgovarja za tehnično izvedbo storitve.Z uporabo storitve SMS LESNINA XXXL se uporabnik storitve strinja in potrjuje te Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve, ki so na voljo na sedežu in vseh poslovnih enotah organizatorja ter objavljeni na spletni strani Lesnine


2. Opis storitve SMS LESNINA XXXL

Storitev lahko uporabljajo vsi uporabniki/naročniki omrežja Mobitel, Simobil, Debitel, Izimobil in Mmobil in uporabniki predplačniških paketov navedenih ponudnikov telekomunikacijskih storitev, v kolikor stanje uporabnikov na njihovem predplačniškem paketu to omogoča. Izvajalec storitve si pridržuje pravico, da v primeru spremembe okoliščin spremeni navedeni seznam ponudnikov telekomunikacijskih storitev, preko katerih je možno ponujanje te storitve. V primeru spremembe seznama bo izvajalec storitve uporabnike o spremembi obvestil v primernem roku in na primeren način. Organizator in izvajalec storitve ne odgovarjata za spremembe navedenega seznama ali za pomanjkanje ustreznih tehničnih rešitev pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Mladoletni uporabniki se na storitev lahko prijavijo zgolj ob predhodni odobritvi zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov. Predpogoj za uporabo storitve je, da se uporabnik v celoti seznani, sprejeme in potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo te storitve.

Organizator storitve nudi uporabnikom le ugodnosti in ne določa nobenih obveznosti, še posebej nobenih obveznosti povezanih z nakupovanjem. Namen storitve je obveščanje uporabnikov o promocijskih aktivnostih organizatorja, o katerih so uporabniki vsakokrat obveščeni. Osebni podatki se obdelujejo le za namene obveščanja s strani organizatorja storitve.


2.1. Trajanje storitve

Storitev poteka od 15.04.2015 dalje do preklica s strani organizatorja storitve.


2.2. Prijava na storitev in sodelovanje pri storitvi

Uporabnik se na storitev lahko prijavi na več načinov. Uporabnik se lahko prijavi na storitev bodisi ob nakupu blaga pri organizatorju storitve bodisi ob pridobitvi kartice zvestobe (LESNINA XXXL CARD), uporabnik pa lahko za naročilo storitve pošlje tudi kratko sporočilo s ključno besedo »LESNINA« na številko 4848.

Uporabnik se je pri prijavi na storitev ali ob uporabi storitve dolžan v celoti seznaniti s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitve.


2.3. Odjava od storitve

Uporabnikom je stalno omogočena možnost brezplačne in enostavne odjave od storitve.

Uporabnik naslednjih mobilnih operaterjev/omrežij: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil, M mobil (ponudnik komunikacijske poti je Si.mobil), Debitel (ponudnik komunikacijske poti je Mobitel) se lahko kadarkoli odjavi od storitve, tako da pošlje SMS sporočilo z vsebino »LESNINA STOP« na številko 4848, pri čemer so kratka navodila o odjavi sestavni del vsakega SMS sporočila, ki je poslan uporabniku.

Uporabnik se s tem odjavi od storitve, kot odgovor na zahtevo po odjavi od storitve, pa prejme brezplačno povratno poročilo z besedilom: »Odjavljeni ste od prejemanja vsebin ključne besede LESNINA. (LES-MMS d.o.o.)

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Uporabniki ostalih mobilnih operaterjev/omrežij se lahko odjavijo na:

- Reklamacijsko in kontaktno št: 01 241 21 22 ali

- Elektronski naslov: customerm.ey@xxxlesnina.si

Odjava, bo izvedena pred naslednjim obveščanjem trgovca.


2.4. Cenik storitve

Uporaba storitve SMS LESNINA XXXL je za uporabnika brezplačna.

Vsako uporabniku poslano sporočilo je za uporabnika brezplačno.

Poslana sporočila (npr. ob odjavi) se uporabniku obračunavajo zgolj po običajnem ceniku njegovega ponudnika telekomunikacijskih storitev.


3. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika

Uporabnik zagotavlja in nosi izključno odgovornost, da so posredovani podatki pravilni in točni. Organizator in izvajalec storitve se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije varovala vse osebne podatke uporabnikov, ki z uporabo storitve organizatorju storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje njihovih osebnih podatkov za namene delovanja storitve, statistične namene in analize ter da jih brez predhodne uporabnikove pisne privolitve ne bosta posredovala tretjim osebam.


4. Avtorske pravice

Organizator in izvajalec storitve imata urejene vse materialne in moralne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki so predmet storitve in izrecno prepovedujeta vsem tretjim zlorabo vsebin, ki so del storitve.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen in sprejema, da:

- sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv, pri čemer se organizator storitve zavezuje spoštovati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.

- organizator in izvajalec storitev ne moreta zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

- izvajalec storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

- izvajalec storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki in/ali operaterji.

- izvajalec storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve ter ne odgovarja za primere višje sile.

- je v celoti odgovoren za vse posredovane podatke v storitev, pri čemer pod nobenim pogojem in načinom organizator storitve ali izvajalec storitve nista odgovorna za kakršnokoli posledico, ki bi jo uporabnik utrpel.

- storitev in prenos sporočil ni popolnoma in absolutno varna ter zanesljiva, pri čemer se organizator in izvajalec storitev zavezujeta upoštevati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.

- nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (mobilni telefon), da organizator storitve ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov ter ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru tehnične neustreznosti opreme uporabnika.


6. Splošni pogoji in navodila za uporabo

Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s predmetnimi Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve. S potrditvijo teh splošnih pogojev in navodil za uporabo uporabnik izrecno pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo ter izjavi, da je v celoti seznanjen s storitvijo.


7. Reklamacije

Organizator storitve je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi s pravilno izvedbo storitve. V primeru utemeljenih reklamacij se organizator storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, bo organizator storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Ponudnik telekomunikacijskih storitev rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika telekomunikacijskih storitev v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje organizator storitve:

LES-MMS, trgovina s pohištvom, d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana

Reklamacijska in kontaktna št: 01 241 21 22

Elektronski naslov: customerm.ey@xxxlesnina.si

Delavnik: Pon-Pet od 9h do 15h, razen dela prostih dni.


8. Kršitve

Izvajalec storitve bo brez predhodnega opozorila izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s splošnimi pogoji in navodili za uporabo, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.


9. Splošno

Organizator storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, zakonske narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. V kolikor uporabnik ne bi sprejel spremenjenih pogojev storitve, mu organizator storitve lahko prepreči dostop do storitve. Organizator storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni splošni pogoji in navodila za uporabo storitve. Pogodba je shranjena pri organizatorju storitve, dostop do nje pa je možen ob predhodni pisni najavi uporabnika Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Uporaba storitve je mogoča v slovenskem jeziku. Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve so v izvirniku pripravljeni v slovenskem jeziku. V primeru, da stranke sporov ne bodo mogle rešiti sporazumno je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani v Republiki Sloveniji in dogovorjena uporaba slovenskega prava.

Splošne pogoje navodila za uporabo storitve je organizator storitve sprejel dne 01.04.2015